GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN

GIÁO XỨ ĐỒNG TIẾN
MỜI THĂM TRANG BLOG MỚI CỦA GX ĐỒNG TIẾN http://gxdongtien2.blogspot.com/

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018


CHÚA NHẬT 25 THƯỜNG NIÊN
Ngày 23-9-2018
Lời Chúa: Mc 9,30-37
Khi ấy, Chúa Giêsu và các môn đệ từ trên núi xuống, rồi đi ngang qua xứ Galilêa và Người không muốn cho ai biết. Vì Người dạy dỗ và bảo các ông rằng: "Con Người sẽ bị nộp vào tay người ta và họ sẽ giết Người. Khi đã bị giết, ngày thứ ba, Người sẽ sống lại". Nhưng các ông không hiểu lời đó và sợ không dám hỏi Người.
Các ngài tới Capharnaum. Khi đã vào nhà, Người hỏi các ông: "Dọc đàng các con tranh luận gì thế?" Các ông làm thinh, vì dọc đàng các ông tranh luận xem ai là người lớn nhất. Bấy giờ Người ngồi xuống, gọi mười hai ông lại và bảo các ông rằng: "Ai muốn làm lớn nhất, thì hãy tự làm người rốt hết và làm đầy tớ mọi người". Rồi Người đem một em bé lại đặt giữa các ông, ôm nó mà nói với các ông rằng: "Ai đón nhận một trong những trẻ nhỏ như thế này vì danh Thầy, tức là đón tiếp chính mình Thầy. Và ai đón tiếp Thầy, thực ra không phải đón tiếp Thầy, nhưng là đón tiếp Ðấng đã sai Thầy".
Suy Niệm:
Đối với Chúa Giêsu, người làm lớn sẽ là người phục vụ người khác, và đối tượng được phục vụ là những người nhỏ nhất, tức là những người hèn kém, những người nghèo khổ, và phục vụ họ là phục vụ Chúa.
Như vậy, chúng ta có phục vụ ai chính là vì chúng ta muốn phục vụ Chúa Giêsu trong họ, và chúng ta có được ai phục vụ thì cũng chỉ vì họ đang phục vụ Chúa Giêsu nơi chúng ta. Cho nên, điều quan trọng không phải là làm lớn hay làm nhỏ mà là chúng ta có phục vụ không và phục vụ với tinh thần như thế nào?
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, ai trong chúng con cũng là người đứng đầu trong một tập thể nhỏ bé nào đó, xin cho chúng con biết dùng quyền hạn của mình để phục vụ những người Chúa giao phó cho chúng con. Nhất là xin cho chúng con luôn thao thức, làm cho họ ngày càng được an vui và hạnh phúc hơn. Amen.

Thứ Bảy, 15 tháng 9, 2018


CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN
Ngày 16-9-2018
Lời Chúa: Mc 8,27-35
Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: "Người ta bảo Thầy là ai?" Các ông đáp lại rằng: "Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri". Bấy giờ Người hỏi: "Còn các con, các con bảo Thầy là ai?" Phêrô lên tiếng đáp: "Thầy là Ðấng Kitô". Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả.
Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: "Satan, hãy lui đi! vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người".
Người tập họp dân chúng cùng các môn đệ lại, và phán: "Ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Ta. Quả thật, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất. Còn ai chịu mất mạng sống mình vì Ta và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống mình".
Suy Niệm:
Hôm nay, sau khi nghe các môn đệ báo cáo về dư luận quần chúng, Đức Giêsu thấy họ quá sai lầm về Người, về vai trò Cứu thế của Người, về con đường cứu chuộc. Nên Người đã dy rõ ràng cho các môn đệ biết Đấng Cứu thế thực là Con Thiên Chúa. Nhưng con đường Người đi là con đường thập giá. Người phải chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, và phải chịu chết.
Người cũng cho các môn đệ biết ai muốn theo Người cũng sẽ phải đi vào con đường của Người. Phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mà theo Người.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu, Chúa đến trần gian và cứu chuộc chúng con bằng thập giá. Chúa muốn các môn đệ Chúa cũng đi con đường này: "Ai muốn theo Thầy hãy bỏ mình đi, vác thập giá mà theo. Vì ai muốn cứu mạng mình thì sẽ mất. Còn ai sẵn sàng bỏ mạng sống vì Thầy và vì Tin Mừng thì sẽ cứu được sự sống mình".
Lạy Chúa, xin giúp chúng con hiểu biết Chúa hơn để chúng con biết vác thập giá đi theo Chúa và được vào hưởng vinh quang với Chúa. Amen.

Thứ Bảy, 8 tháng 9, 2018


CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN
Ngày 9-9-2018
Lời Chúa: Mc 7,31-37
Khi ấy, Chúa Giêsu từ địa hạt Tyrô, qua Siđon, đến gần biển Galilêa giữa miền thập tỉnh. Người ta đem một kẻ câm điếc đến cùng Người và xin Người đặt tay trên kẻ ấy. Người đem anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào tai anh và bôi nước miếng vào lưỡi anh ta. Ðoạn ngước mặt lên trời, Người thở dài và bảo: "Effetha!" (nghĩa là "Hãy mở ra!"), tức thì tai anh ta mở ra, và lưỡi anh ta được tháo gỡ, và anh nói được rõ ràng. Chúa Giêsu liền cấm họ đừng nói điều đó với ai. Nhưng Người càng cấm, thì họ càng loan truyền mạnh hơn. Họ đầy lòng thán phục mà rằng: "Người làm mọi sự tốt đẹp, Người làm cho kẻ điếc nghe được và người câm nói được!"
Suy Niệm:
Việc Chúa Giêsu chữa một người câm điếc về mặt thể lý, ám chỉ điều Chúa muốn chữa mỗi người chúng ta về phương diện tinh thần. Chúa Kitô chạm vào thân xác để chữa lành tinh thần.
Nếu bệnh câm điếc là nét đặc trưng của người không có khả năng giao tiếp với người bên cạnh, để có được quan hệ tối thiu tốt đẹp rõ ràng, thì chúng ta phải thừa nhận ra rằng tất cả chúng ta ít nhiều bị câm điếc: khi không nghe được Chúa nói, không biết cầu nguyện.
Sống trong cuộc sống, thực tế, chẳng ai muốn ngọng, câm điếc. Nhưng lại nhiều khi chúng ta bị câm khi không muốn trao đổi với anh chị em xung quanh. Chúng ta bị điếc, bị lãng tai không muốn nghe người khác mà chỉ thích nghe những người chúng ta thích, chúng ta ưa.
Cầu Nguyện:
Effetha, hãy mở ra. Xin Chúa chữa lành bệnh câm của chúng con để chúng con có thể truyền đạt, nói chuyện với nhau và đặc biệt tâm sự, cầu nguyện với Chúa.
Xin Chúa chữa lành đôi tai nặng, điếc của chúng con để chúng lắng nghe được tiếng Chúa nói và nghe được tiếng nói của anh chị em chúng con.
Chúng con nghe bằng tai chưa đủ, mà còn phải nghe bằng cả trái tim. Nghe với con tim yêu thương thì chúng con mới hiểu đúng, hiểu khách quan, hiểu sự thật về anh chị em chúng con được. Amen.

Thứ Bảy, 1 tháng 9, 2018


CHÚA NHẬT 22 THƯỜNG NIÊN
Ngày 2-9-2018
Lời Chúa: Mc 7,1-8a.14-15.21-23
Khi ấy, những người biệt phái và mấy luật sĩ từ Giêrusalem tụ tập lại bên Chúa Giêsu, và họ thấy vài môn đệ Người dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch, nghĩa là không rửa trước. Vì theo đúng tập tục của tiền nhân, những người biệt phái và mọi người Do-thái không dùng bữa mà không rửa tay trước, và ở nơi công cộng về, họ không dùng bữa mà không tắm rửa trước. Họ còn giữ nhiều tập tục khác nữa, như rửa chén, rửa bình, rửa các đồ đồng. Vậy những người biệt phái và luật sĩ hỏi Người: "Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch?" Người đáp: "Hỡi bọn giả hình, Isaia thật đã nói tiên tri rất chí lý về các ngươi, như lời chép rằng: 'Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta. Nó sùng kính Ta cách giả dối, bởi vì nó dạy những giáo lý và những luật lệ loài người'. Vì các ngươi bỏ qua các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục loài người".
Và Người lại gọi dân chúng mà bảo rằng: "Hết thảy hãy nghe và hiểu rõ lời Ta.  Vì từ bên trong, từ tâm trí người ta xuất phát những tư tưởng xấu: ngoại tình, dâm ô, giết người, trộm cắp, tham lam, độc ác, xảo trá, lăng loàn, ganh tị, vu khống, kiêu căng, ngông cuồng. Tất cả những sự xấu đó đều ở trong mà ra, và làm cho người ta ra ô uế".
Suy Niệm:
Khi nói tới kẻ giả hình, chúng ta nghĩ ngay tới những kẻ kính Chúa bằng môi bằng miệng nhưng cõi lòng họ thì lại xa lìa Chúa. Họ tuân giữ cặn kẽ những tập tục của cha ông mà quên đi những giới luật của Chúa.
Họ chỉ lo giữ gìn tiếng tăm trước mặt người đời, mà không lo giữ gìn tâm hồn khỏi mọi vết nhơ của tội lỗi trước mặt Thiên Chúa. Họ bấu víu vào những hình thức đạo đức bên ngoài như đọc kinh, xưng tội, rước lễ, rước kiệu, dâng hoa… nhưng trong cuộc sống ngoài xã hội, thì lại tỏ ra gian tham độc ác với những người chung quanh.
Cầu Nguyện:
Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy nhìn thật sâu tận đáy lòng mình để quan sát những ham muốn xấu xa, những kiêu căng và ghen tị, những tham lam và thù ghét đang âm ỉ trong lòng. Chính những thứ đó mới là nguyên nhân gây nên tội ác, tạo nên mọi điều xấu xa.
Lạy Chúa, xin cho mỗi người chúng con luôn biết thanh luyện tâm hồn của mình khỏi những bợn nhơ tội lỗi, những toan tính bất chính và đam mê thấp hèn, để tâm hồn luôn thanh khiết vẹn toàn. Amen.
 KHÓC VỚI NGƯỜI KHÓC
Anh GB. Nguyễn Công Thành, 49t, gh.Giuse, được Chúa gọi về ngày 29/8/2018. Thánh lễ an táng đã được cử hành tại Nhà Thờ Đồng Tiến, lúc 5g00 ngày 31/8/2018, và an táng tại đất thánh giáo xứ Đồng Tiến.
Xin cầu cho linh hồn Gioan Baotixita sớm về hưởng kiến tôn nhan Chúa.
VUI VỚI NGƯỜI VUI
Tối thứ Sáu ngày 31/8/2018, anh Giuse Đỗ Đức Tuấn, gx.Đồng Giá, gp. Hải Phòng – và chị Maria Đỗ Ngọc Trinh, con ông Giuse Đỗ Minh Đăng, gh.Phêrô, gx.Đồng Tiến.

Anh chị đã cử hành Bí Tích Hôn Phối tại Nhà Thờ Đồng Tiến. Giáo xứ chia vui và cầu chúc anh chị sống chung thủy và hạnh phúc bên nhau trong tình yêu của Chúa.

Thứ Bảy, 25 tháng 8, 2018


CHÚA NHẬT 21 THƯỜNG NIÊN
Ngày 26-8-2018
Lời Chúa: Ga 6,61-70
Khi ấy, có nhiều môn đệ của Chúa Giêsu nói rằng: "Lời này chói tai quá! Ai nghe được!" Tự biết rằng các môn đệ đang lẩm bẩm về chuyện ấy, Chúa Giêsu nói với họ: "Ðiều đó làm các con khó chịu ư? Vậy nếu các con thấy Con Người lên nơi đã ở trước thì sao? Chính thần trí mới làm cho sống, chứ xác thịt nào có ích gì? Nhưng lời Ta nói với các con là thần trí và là sự sống. Nhưng trong các con có một số không tin". Vì từ đầu Chúa Giêsu đã biết ai là những kẻ không tin, và kẻ nào sẽ nộp Người. Và Người nói: "Bởi đó, Ta bảo các con rằng: Không ai có thể đến với Ta, nếu không được Cha Ta ban cho". Từ bấy giờ có nhiều môn đệ rút lui, không còn theo Người nữa. Chúa Giêsu liền nói với nhóm Mười Hai rằng: "Cả các con, các con có muốn bỏ đi không?" Simon Phêrô thưa Người: "Lạy Thầy, chúng con sẽ đi theo ai? Thầy mới có những lời ban sự sống đời đời. Phần chúng con, chúng con tin và chúng con biết rằng: Thầy là Ðấng Kitô Con Thiên Chúa".
Suy Niệm:
Sau khi Chúa Giêsu tuyên bố Người là Bánh hằng sống từ trời xuống và ai ăn thịt và uống máu Người sẽ được sống đời đời. Nhiều người do thái đã bỏ Người mà đi. Không những thế, tình hình càng lúc càng xấu hơn. Chính các môn đệ cũng xầm xì với nhau: “lời này chói tai quá, ai mà nghe được”.
Chúa Giêsu đã hỏi Nhóm Mười Hai: “Cả các con nữa, các con có muốn bỏ đi không?” Phêrô đã thay mặt cho nhóm trả lời, nói lên một câu rất quyết liệt sẽ không bao giờ bỏ Thầy, vì bỏ Thầy các môn đệ sẽ không biết đi theo ai và chỉ có Thầy có lời ban sự sống đời đời.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa, đi theo và sống theo đường lối Chúa, chúng con phải chấp nhận nhiều điều không hợp với ý chúng con. Nhưng chúng con biết nhận ra Chúa là lý tưởng duy nhất của chúng con. Ngoài Chúa ra, không ai trên trần gian này có thể cho chúng con sự sống, hạnh phúc vĩnh cửu. Amen.

Thứ Bảy, 18 tháng 8, 2018


CHÚA NHẬT 20 THƯỜNG NIÊN
Ngày 19-8-2018
Lời Chúa: Ga 6,51-59
Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân Do-thái rằng: "Ta là bánh hằng sống từ trời xuống; ai ăn bánh này, thì sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Vậy người Do-thái tranh luận với nhau rằng: "Làm sao ông này có thể lấy thịt mình cho chúng ta ăn được?"
Bấy giờ Chúa Giêsu nói với họ: "Thật, Ta bảo thật các ngươi: Nếu các ngươi không ăn thịt Con Người và uống máu Ngài, các ngươi sẽ không có sự sống trong các ngươi.
Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết. Vì thịt Ta thật là của ăn, và máu Ta thật là của uống. Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta, thì ở trong Ta và Ta ở trong kẻ ấy. Cũng như Cha, là Ðấng hằng sống đã sai Ta, nên Ta sống nhờ Cha, thì kẻ ăn Ta, chính người ấy cũng sẽ sống nhờ Ta. Ðây là bánh bởi trời xuống. Không phải như cha ông các ngươi đã ăn manna và đã chết, ai ăn bánh này thì sẽ sống đời đời".
Suy Niệm:
Trong mọi thời, mọi nơi, con người ta vẫn luôn ưu tư về nạn đói cơm bánh, và đó là vấn đề muôn thuở của con người; điều đó thật đúng và thật khẩn thiết.
Thế nhưng, là người tin vào Chúa, là môn đệ Chúa Kitô, lắm khi chúng ta vẫn dễ bị cám dỗ để quên đi một điều căn bản là sống với Chúa.
Hôm nay, Lời Chúa dạy chúng ta khi lo toan cho cơm bánh ăn hằng ngày thì cũng đừng quên tìm kiếm “Bánh bởi trời đích thực” là tấm bánh hằng sống Ngài ban cho những ai tin vào Ngài: “Ai ăn thịt Ta và uống máu Ta thì có sự sống đời đời, và Ta, Ta sẽ cho kẻ ấy sống lại ngày sau hết”.
Vì thế, chúng ta hãy kín múc nguồn sống từ Thánh Thể và Lời Chúa, để từ đó chúng ta mới có thể thông truyền sự sống đó cho người khác.
Cầu Nguyện:
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho chúng con thêm lòng yêu mến Chúa và siêng năng tham dự Thánh lễ, rước Mình và Máu Chúa cách xứng đáng; đồng thời luôn xác tín Bí Tích Thánh Thể chính là “nguồn mạch và chóp đỉnh” của đời sống Giáo Hội và nơi mỗi người chúng con. Amen.

Thứ Bảy, 11 tháng 8, 2018


CHÚA NHẬT 19 THƯỜNG NIÊN
Ngày 12-8-2018
Lời Chúa: Ga 6,41-52
Khi ấy, những người Do Thái kêu trách Chúa Giêsu, vì Người đã phán rằng: "Ta là bánh hằng sống bởi trời mà xuống". Họ nói: "Chớ thì ông này chẳng phải là Giêsu, con ông Giuse sao? Chúng ta đều biết rõ cha mẹ của ông. Vậy làm sao ông lại nói: 'Ta bởi trời mà xuống'".
Chúa Giêsu trả lời cùng họ rằng: "Các ngươi chớ thì thầm với nhau. Không ai đến được với Ta nếu Cha, là Ðấng sai Ta, không lôi kéo kẻ ấy, và Ta, Ta sẽ cho họ sống lại trong ngày sau hết. Trong sách các tiên tri có chép rằng: 'Mọi người sẽ được Thiên Chúa dạy bảo'. Ai nghe lời giáo hoá của Cha, thì đến với Ta. Không một ai đã xem thấy Cha, trừ Ðấng bởi Thiên Chúa mà ra, Ðấng ấy đã thấy Cha. Thật, Ta bảo thật các ngươi: Ai tin vào Ta thì có sự sống đời đời.
"Ta là bánh ban sự sống. Cha ông các ngươi đã ăn manna trong sa mạc và đã chết. Ðây là bánh bởi trời xuống, để ai ăn bánh này thì khỏi chết. Ta là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ sống đời đời. Và bánh Ta sẽ ban, chính là thịt Ta, để cho thế gian được sống".
Suy Niệm:
Chúa Giêsu cho thấy sự khác biệt của Manna ngày xưa trong sa mạc và bánh mà Chúa ban tặng cho nhân loại hôm nay. Manna ngày xưa trong sa mạc chỉ có thể giải quyết được cái đói của thể xác. Cụ thể là bao nhiêu thế hệ cha ông người Do Thái đã được nuôi sống trong hành trình sa mạc nhờ manna, nhưng họ vẫn phải chết.
Còn lương thực Chúa ban ngày nay là lương thực thần linh từ trời ban xuống, sẽ là bảo đảm cho sự sống đời đời. Lương thực này chính là máu thịt của Chúa Giêsu, tức là cả con người và sự sống thần linh của Thiên Chúa được ban tặng cho nhân loại. Ai ăn thịt và uống máu thần linh của Thiên Chúa thì đón nhận được sức sống của Thiên Chúa thông ban, kẻ ấy sẽ trở nên giống Thiên Chúa, sẽ được sống muôn đời.
Cầu Nguyện: 
Lạy Chúa Giêsu, Manna đã làm cho dân riêng của Chúa ngày xưa được sức mạnh để tiếp tục hành trình trong sa mạc gian khổ. Ngày nay trong sa mạc cuộc đời. Chúng con cũng gặp nhiều khó khăn thử thách: bị đói khát, mệt mỏi vì chiến đấu với nghịch cảnh.
Xin Chúa cho chúng con biết đến với Chúa là sinh lực của chúng con. Xin cho chúng con biết hoàn toàn phó thác trong tình yêu của Chúa. Chỉ trong Chúa, chúng con mới được hạnh phúc muôn đời. Amen.